Inhaltsstoffe Top GelCoat X

Aliphatisches Urethanacrylat, 2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethylacrylat, Pentaerythritoltetra (3-mercaptopropionat), Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid, Bisethylhexyloxyphenolmethoxyphenyltriazin, Dimethiconcopolyol.